Editör: Prof. Dr. Derya MAKTAV & Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN

Program

Bildiri Özetleri Kitabı

[D1] Remote Sensing In Europe: Status Analysis And Trends Focusing On Environment And Agriculture
Ioannis MANAKOS

[D2] Remote Sensing In Archaeology: An Overview
Rosa LASAPONARA, Nicola MASINI

[D3] Remote Sensing Technologies And Applications For Monitoring High Mountain Environments
Wolfgang SULZER

[001] Düzce Efteni Gölü Sulak Alan Ekosistemi Peyzaj Yönetimi’nın Oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
Osman UZUN, Pınar GİRTİ GÜLTEKİN, Güniz AKINCI KESİM

[002] Uşak İli Kemalöz Mahallesi’nde Çocuk Oyun Alanlarının Niteliğinin CBS İle İrdelenmesi
Nurhan KOÇAN, Ömer Lütfü ÇORBACI

[003] Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde Yağış Yoğunluğunun Zamansal Değişimi
Serdar AYDIN, Samir BAKHSHALİYEV, D. Zafer ŞEKER, Nüket SİVRİ

[005] Dağıtık Sistemlerde Uydu Görüntüsü Transferi: Raster ve Vektör Temsil Karşılaştırması
Süleyman EKEN, Recep BOSTANCI, Ahmet SAYAR

[006] İteratif En Yakın Nokta Yöntemi İle Lazer Tarayıcı Nokta Bulutlarının Birleştirilmesine Analitik Bir Bakış
Cihan ALTUNTAŞ

[007] Ahır Dağı (Kahramanmaraş) ve Çevresinde Bitki Örtüsü İle Yağış Koşulları Arasındaki İlişkilerin Modıs Verileri Kullanılarak İncelenmesi (2000-2010)
Mehmet Ali ÇELİK, Murat KARABULUT

[008] Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Arazi Envanterlerinin Arşivlenmesi ve Arazi Örtüsü Değişiminde CBS Teknolojisinin Kullanılması: Edirne İli Örneği
Timuçin EVEREST, Hasan ÖZCAN

[009] Göl Yüzeyi Değişimlerinin Belirlenmesinde Farklı Dijital Görüntü İşleme Tekniklerinin Kullanılması
İrfan AKAR, Derya MAKTAV

[010] Çok Tarihli Optik ve Mikrodalga Görüntüleri Kullanılarak Tarım Alanlarında Yetiştirilen Ürünlerin Bölüt Tabanlı Sınıflandırılması
Aslı Özdarıcı OK, Zuhal AKYÜREK

[011] Mardin İli’nin Yüksek Biomas Aktiviteye Sahip Bitki Örtüsünün Modıs Ndvı Verileri Kullanılarak İzlenmesi
Mehmet Ali ÇELİK , Kamuran GÜLÇEK

[012] Uğursuyu ve Aksu Havzaları Arazi Örtüsünün Zamansal Değişiminin CBS ve UA Entegre Edilerek Değerlendirilmesi (1999-2008)
G. Yalçın, S. Oral, B. Erkek, S. Bakıcı

[013] Arc Hydro İle Su Toplama Alanlarının Belirlenmesi
Ahmet Hamdi SARGIN, Nesibe Gülşah GÜREŞCİ, Kemal SEYREK

[016] Araç Geçiş Bölgelerinin Belirlenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı
Mehmet ERBAŞ, Zübeyde ALKIŞ

[017] Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak Meriç Nehri Taşkın Alanlarının Belirlenmesi
Ersan BATUR, Derya MAKTAV

[018] CBS Esaslı Afet Yönetiminde Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar, Uygulamalar, Sorunlar
Hanifi TOKGÖZ, Şule TÜDEŞ, Hüseyin BAYRAKTAR

[019] Ağaç Kapalılık Yüzdesi, Net Birincil Üretim ve Erozyon Arası Etkileşimlerin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla İrdelenmesi: Yukarı Seyhan Havzası Örneği
Mehmet Akif ERDOĞAN, Süha BERBEROĞLU, Cenk DÖNMEZ

[020] Farklı Uydu Veri Çakıştırma Tekniklerinin Analizi
Özge KAYMAN, Filiz SUNAR, Derya MAKTAV

[021] Hava Fotoğrafı ve Optik Uydu Görüntüleri Yardımıyla Yatay Yer Değiştirmelerin Belirlenmesi
Tarık TÜRK

[022] Türkiye’deki Karla Kaplı Alanların Uydulardan Takibi ve Uzun Yıllar Trend Analizi
İbrahim SÖNMEZ , Ahmet Emre TEKELİ, Erdem ERDİ

[023] CBS Web Uygulamalarında Html5 ve Gelecek
Alper DİNÇER, Balkan URAZ, Kemal SEYREK

[024] Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Zonundaki Değişimin Uzaktan Algılama ve CBS İle Belirlenmesi
Ayhan ATEŞOĞLU, Metin TUNAY, Yıldıray LİSE, Cihad ÖZTÜRK

[025] Mekansal Veritabanlarında Masaüstü ve Web CBS Yazılımlarının Birlikte Çalışabilirliği
Balkan URAZ,Alper DİNÇER , Kemal SEYREK

[026] Yakın Resim Fotogrametrisinde Üç Boyutlu Silüet Örnek Uygulaması: İstanbul Galata Bölgesi
Cumhur ŞAHİN, Bahadır ERGUN, Ayhan ALKIŞ

[027] Panoramik Görüntü ve Kullanım Alanları
Cumhur ŞAHİN, Bahadır ERGÜN

[028] Hidroelektrik Santrallerin 3 Boyutlu Modellenmesi
Demirhan Çelebi, Ümit YURT, Halil YILMAZ, İsmail İsa ATABEY

[032] Differansiyel Arama Algoritması Tabanlı Yeni Bir Kamera Kalibrasyon Yöntemi
Pınar ÇİVİCİOĞLU , Tuba KURBAN, Erkan BEŞDOK

[033] Dinamik Sensör Yerleştirme Probleminin Diferansiyel Arama Algoritması İle Çözülmesi
Pınar ÇİVİCİOĞLU , Ahmet Emin KARKINLI, Erkan BEŞDOK

[034] Konuşma Tanıma Algoritmalarının CBS’de Kullanımı ve Dsa Tabanlı Bir Konuşma Tanıma Uygulaması
Pınar ÇİVİCİOĞLU , A. Emin KARKINLI, Erkan BEŞDOK

[036] RANSAC Algortiması İle Lidar Verilerinden Otomatik Detay Çıkarımı
Fevzi KARSLI, Norbert PFEIFER

[037] Göl Yüzeyi Değişimlerinin Belirlenmesinde Farklı Dijital Görüntü İşleme Tekniklerinin Kullanılması
İrfan AKAR, Derya MAKTAV

[038] CBS Yardımıyla Ağaç Envanteri Modelinin Oluşturulması
Atila GÜL, Mehmet TOPAY, Ömer Kamil ÖRÜCÜ

[040] Kentsel Yenileme Kararlarının İşgücü Yapısı Üzerindeki Olası Etkilerinin Saptanması: İzmir Örneği
N. Sinem ÖZCAN, K. Mert ÇUBUKÇU

[041] Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) Yöntemleri İle Şemdinli Çayının ( Zap Havzası) Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Araştırılması
Recep BAKIŞ, Serdar GÖNCÜ, Elif GÜMÜŞLÜOĞLU

[042] Seydisuyu Havzasındaki Yağış, Sıcaklık ve Buharlaşma Dağılımlarının Uzaklığa Bağlı Tahminleme Yöntemleri İle Haritalanması
Recep BAKIŞ, Yıldırım BAYAZIT, Hakan UYGUÇGİL

[044] Uydu Görüntülerinin Piksel ve Nesne Tabanlı Sınıflandırma Sonuçlarının Karşılaştırılması
Serdar BAYBURT, Derya MAKTAV

[045] İstanbul Halk Ekmek Satış Noktalarının CBS Ortamına Aktarılarak, Satış ve Ağ Analizleri İle Web Tabanlı Bir Sistemin Oluşturulması
İbrahim ŞİMŞEK, İsmail BÜYÜKSALİH, Selahattin TAŞPINAR, Serdar BAYBURT, Sancar BUHUR

[046] Sivas’ın Göç Gerçeği ve Çevre Düzeni Planındaki Eksiklikler – CBS Destekli Mekânsal Analizlerle Yeni Planlama Yaklaşımlar
Aziz Cumhur KOCALAR

[047] Bulut Bilişim Teknolojisi ve Bulut CBS Uygulamaları
Taşkın KAVZOĞLU, Emrehan Kutluğ ŞAHİN

[048] Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesinde Kullanılan Faktörlerin Etkilerinin Araştırılması: Düzköy Örneği
Taşkın KAVZOĞLU, İsmail ÇÖLKESEN, Emrehan Kutluğ ŞAHİN

[051] Yağ Tabakalarının Saptanmasında Destek Vektör Makineleri ve Rastgele Orman Yöntemlerinin Kullanımı
Ümit Haluk ATASEVER, Coşkun ÖZKAN , Filiz SUNAR

[053] Uzaktan Algılama ve CBS Entegrasyonu İle Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişiminin Analizi: Konya Kenti Örneği
Ahmet GEZİCİ, Derya MAKTAV

[055] Kentsel Risk Bölgelerinin Belirlenmesi Amaçlı Web Tabanlı Veri Giriş Arayüzü ve Adresleme Çalışmaları
Ali ERDİ , Fatih SARI, Ahmet GÜNTEL

[056] Kaynak Envanter ve Analizinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı: Uludağ Milli Parkı Planlama Çalışması Örneklemi
Merve ERSOY, Saye N.ÇABUK, Tuğrul HOCAOĞLU, Alper ÇABUK

[057] Farklı Politikalar Doğrultusunda Adana Kentsel Gelişiminin Modellenmesi
Anıl AKIN, Süha BERBEROĞLU

[058] Doğu Akdeniz Bölgesi Kar Bileşenlerinin Uzaktan Algılama Verileri ve J2000 Yaklaşımıyla Modellenmesi
Cenk DÖNMEZ, Süha BERBEROĞLU, Mehmet Akif ERDOĞAN

[059] Taşkın Kontrolü Çalışmalarında CBS’nin Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Tekirdağ Maymun Deresi Havzası Pilot Uygulaması
M. Cüneyt BAĞDATLI , Selçuk ALBUT

[061] Kent Bilgi Sistemi Kapsamında Oluşturulan Tarihi Eser Bilgi Sistemi (TEBİS)
Fatih CEVAT, Hayriye ÖZOKUTAN ALP, Elif DAYSAL, Banu KÜÇÜK, M. Fatih TOPRAK, Murat TAŞYÜREK

[062] En Uygun Acil Durum Müdahale İstasyon Yerlerinin Belirlenmesi ve En Kısa Süre Tayini İçin Ağ Tasarımı
Fatih SARI, Ali ERDİ, Asuman ILGAZ, Ahmet GÜNTEL

[063] Kayseri Kültür Yolu Projesinin Kent Bilgi Sistemine Entegre Edilmesi ve Üç Boyutlu Modellerin Kullanılması: Geleneksel Kayseri Mahallesi Örneği
Uğur BENLİ, Fatih CEVAT, M. Fatih TOPRAK, Murat TAŞYÜREK, Furkan ERGÜNEŞ

[064] AHP Yöntemi İle Tarıma Uygun Alanların Belirlenmesi
Halil AKINCI, Ayşe YAVUZ ÖZALP, Bülent TURGUT

[066] Nokta Belirleme Algoritmaları İle Otomatik Görüntü Eşleştirme ve 3B Konum Tespıtı
Hayrettin ACAR, Fevzi KARSLI

[069] Kişiselleştirilmiş Coğrafi Web Servislerinin Hazırlanılması
Kemal SEYREK, Tolga AYAS, Alper DİNÇER, Balkan URAZ

[070] LANDSAT Uydu Görüntülerinin MDPSO Optimizasyon Algoritması Kullanılarak Eğitimsiz Sınıflandırılması
Mehmet Cihan ŞAHİNGİL, Yakup ÖZKAZANÇ

[071] CBS Yardımı İle Çoruh Nehri Üzerinde Planlanan Baraj ve Yol Projelerinin Neden Olacağı Arazi Kullanım Değişiminin ve Arazi Tahribatının Belirlenmesi
Mehmet ÖZALP, Esin ERDOĞAN YÜKSEL, Saim YILDIRIMER

[073] Uzaktan Algılama ve CBS İle Kıyı Çizgisi Değişiminin Belirlenmesi: İzmit Körfezi Örneği
Mustafa CEYLAN, Derya MAKTAV

[074] Çok Yüksek Çözünürlüklü Görüntü ve LİDAR Verileri Üzerinden DVM Sınıflandırma Algoritması İle Otomatik Bina Çıkarma
Mustafa DİHKAN, Fevzi KARSLI, Norbert PFEIFER

[075] Havasal LİDAR Verileri İle Bitki Örtüsünün Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Haritalanması
Müge AĞCA, Sorin C. POPESCU

[077] Biyojenik Uçucu Organik Bileşiklerin Emisyonlarının CBS Destekli Hesaplanması
Onur KAPMAZ, Ozan Devrim YAY

[078] Uzaktan Algılamada RASAT: TÜRKİYE’de Üretilen İlk Yer Gözlem Uydusu
Özgür KAHRAMAN, Hilal ÖZEN, Erşan DEMİRCİOĞLU, Ufuk SAKARYA, Ramazan KÜPÇÜ, Bülent AVENOĞLU, Egemen İMRE, Emin BANK

[079] SRTM Sayısal Yükseklik Modeli ve CBS İle Sel Risk Alanlarının Belirlenmesi: İzmir Örneği
S. Pelin ÖZKAN, Çiğdem TARHAN

[080] İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Alanları ve Gelecekteki Beklentiler
Resul ÇÖMERT, Uğur AVDAN, Emre ŞENKAL

[081] Konuşma Tanıma, Görüntü ve GPS Tabanlı Coğrafi Veri Toplama Arabirimi
Tuba KURBAN, Ahmet Emin KARKINLI, Abdüsselam Kesikoğlu, Erkan BEŞDOK

[082] Arazi Örtüsünün Belirlenmesinde Torbalama-Karar Ağaçları Yönteminin Kullanımı
Ümit Haluk ATASEVER, Coşkun ÖZKAN

[083] Coğrafi Bilgi Sistemlerine Veri Girişi İçin Pratik Bir Yaklaşım
Ümit YURT, Murat TABANOĞL, Halil YILMAZ, İsmail İsa ATABEY

[084] Deprem Açısından Yerleşim Yeri Uygunluk Analizleri
Cihangir AYDÖNER, Derya MAKTAV

[085] Uydu Görüntüleri İle Spektral Ölçme Verilerinin Entegrasyonu
Önder GÜRSOY, Şinasi KAYA, Ziyadin ÇAKIR

[086] CBS İle Binaların Bazı Özelliklerinin İrdelenmesi
Tekin SUSAM, Servet YAPRAK, Ömer YILDIRIM, Hüseyin BAŞDEMİR

[087] LANDSAT Uydu Görüntüleri Kullanılarak Afyonkarahisar İli Şehir Gelişiminin Belirlenmesi
Mustafa Mutlu UYSAL, Murat UYSAL

[088] Isıl Uzaktan Algılama Verileri Yardımıyla Yeryüzü Sıcaklıklarının Tespitinde Farklı Tek-Kanal Algoritmalarının Meteorolojik İstasyon Verileri Kullanılarak Karşılaştırılması: İstanbul Örneği
Bahadır ÇELİK, Kaan KALKAN

[089] Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sisteminin Peyzaj Karakter Analizinde Uygulanabilirliği
Berk HACIAĞAOĞLU, Filiz SUNAR, Dicle OĞUZ, Hayriye EŞBAH TUNCAY, Sevgi GÖRMÜŞ, Serhat CENGİZ

[090] Lazer Tarama Yöntemi İle Elde Edilen Üç Boyutlu İç Mekân Modellerinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kullanım Olanakları
Semih Sami AKAY, Giray UZUN, Zaide DURAN, Emin Özgür AVŞAR, Umut AYDAR

[092] Yaşatılabilinecek Kent Bilgi Sistemleri
Ahmet TANIDIR

[093] Kıyı Alanlarının Zamansal Değişiminin Belirlenmesine Yönelik İstanbul-Terkos Örneğinde Tümleşik Bir Yaklaşım
Bülent BAYRAM, Dursun ŞEKER, Uğur ACAR, Yalçın YÜKSEL, Anıl Arı GÜNER, İbrahim ÇETİN

[095] RapidEye Görüntüsü ‘Red Edge’ Bantının Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisinin Araştırılması: İzmir Menemen Örneği
Filiz BEKTAŞ BALÇIK, Füsun BALIK ŞANLI, Tolga ESETLİLİ, Yusuf KURUC, Çiğdem GÖKSEL

[096] InSAR Zaman Serileri İle Yer Yüzeyi Hareketlerinin İzlenmesi: Zonguldak Kozlu Maden Alanı Örneği
Füsun BALIK ŞANLI, Saygin ABDIKAN, Mahmut ARIKAN, Ziyadin ÇAKIR, Hüseyin KEMALDERE

[097] Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Haritalama Tekniğinin Zonguldak ve Çevresindeki Atmosferik Arsenik Kirlilik Belirleme Çalışmalarında Kullanılması
Güray UYAR, Muhammet ÖREN

[099] Açık Kaynak Kodlu Veri Tabanı ve Harita Görselleştirme Arayüzleri Kullanarak Farklı Mekansal Verilerin Web Ortamında Görselleştirilmesi
Kaan KALKAN, Derya MAKTAV, Orhun ÖZER, Seyfettin CEYLAN

[100] Lidar Verileri Kullanılarak Kural Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi İle Otomatik Bina Çıkarımı
Melis UZAR, Naci YASTIKLI

[101] Fotogrametrik Belgelemede Kullanılan Sayısal ve Termal Kameraların Geometrik Kalibrasyonu
Naci YASTIKLI, Esra GÜLER, Abdullah BAL

[102] İstatistiksel Yöntemler ve Mekanik Modelleme Yaklaşımı Uygulanarak Aşağı Seyhan Ovası’nda Buğday Ürün Verimliliğinin MODIS ve LANDSAT TTM/ETM Verileriyle Tahmin Edilmesi
Onur ŞATIR, Süha BERBEROĞLU

[104] Uzaktan Algılama İle Atmosferik Partikül Madde Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
Özgür ZEYDAN, Yılmaz YILDIRIM

[105] Kıyı Çizgilerinin Geri Yayılımlı Yapay Sinir Ağları İle Tespit Edilmesi
Muhammed Kamil TURAN, İsmail Rakıp KARAŞ

[106] Yağış Miktarının MSG SEVIRI Verileri İle Belirlenmesi
A. Gürol ERTÜRK, A. Serap SÖĞÜT, Deniz OKÇU, Zafer ASLAN, Derya MAKTAV

[107] Alzheimer Hastaları İçin Akıllı Mobil Cihazlar Üzerinde Navigasyon Uygulamaları
Mustafa COŞAR, İ. Murat OZULU, Hüseyin ÇİZMECİ, F. Engin TOMBUŞ

[108] Nesne-Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Yöntemlerini Kullanarak Uydu Görüntülerinden Kentsel Detayların Belirlenmesi, Haritaların Güncellenmesi ve CBS’ye Entegrasyonu
Aycan Murat MARANGOZ, Zübeyde ALKIŞ

[110] Görünürlük Analizinin Arkeolojik Alanlara Uygulanması
İbrahim Murat OZULU, Fazlı Engin TOMBUŞ, Mustafa COŞAR

[113] Icona Erozyon Risk Belirlenme Yönteminde Zamansal Olarak NDVI Etkisinin İncelenmesi
Fazlı Engin TOMBUŞ, Mahmut YÜKSEL, Mustafa COŞAR, İbrahim Murat OZULU

[114] Tarihi Alanlarda Web CBS Uygulamaları
Mehmet ALKAN, Deniz ARCA, Çağlar BAYIK, Dursun Zafer ŞEKER

[115] SAR Görüntülerinden Kıyı Şeridi Belirleme Algoritması
Uğur ACAR, Bülent BAYRAM, F. Balık ŞANLI, Saygın ABDİKAN, Mustafa ÜSTÜNER, Derya MAKTAV, Filiz SUNAR

[118] Yüksek Çözünürlüklü TerraSAR-X Verilerinin 3B Kalite Değerlendirmesi-Barselona Örneği
Umut G. SEFERCİK, Alexander SCHUNERT, Uwe SOERGEL, Kinichiro WATANABE

[119] Değişik Bakış Açılarından Elde Edilen Görüntü Gruplarının Sınıflandırılması
Mustafa ÖZENDİ, Alper YILMAZ

[120] Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Koordinatlandırılmasında RFM Kullanımı
Hüseyin TOPAN

[121] Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü M3 Ve M4 Projeleri ve Kazanımları
Şenol KUŞCU, M. Sait AYIK, Umut G. SEFERCİK, Murat ORUÇ, Murat KARAOĞLU, Fatih ALİYAZICIOĞLU

[123] Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Kronik Hepatit B Hastalığının Mekansal Dağılımı: Örnek Bir Uygulama
S. Savaş DURDURAN, Bahar KANDEMİR, Ceren AVCI, Yasemin DURDURAN, Mehmet BİTİRGEN

[124] Sanaldoku1 Üzerinden Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımları Komutlarını Çalıştırma
Osman Yalçın YILMAZ

[125] CBS Küçültme (Downscalıng) Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Hassas Yağış Haritalarının Üretilmesi
Fatih KARA, İsmail YÜCEL, S. Zuhal AKYÜREK

[126] Google Maps Tabanlı Fotogrametrik 3B Model Destekli Gümüşhane Konakları Bilgi Sistemi
İbrahim ASRİ, Özşen ÇORUMLUOĞLU, Samed ÖZDEMİR

[127] Van Gölünde Su Yüzeyi Sıcaklık Değişiminin AVHRR Uydu Verileriyle İncelenmesi
Mehmet Tahir KAVAK, Sabri KARADOĞAN

[128] Sanal Küreler Üzerinde Düşey Engellerin Sunumu
Emre SOYER, Hakan ŞAHİN, Murat AKIN, Mesut B. VAROL, M. ERBAŞ, Ali ULUBAY

[129] Görüntü Birleştirme Yöntemlerinin Spektral Değerleri Koruma Açısından Karşılaştırılması: WorldView-2 Uygulaması
Bekir GÜL, Çağlar YILDIRMIŞ, Abdullah DEĞER, Mustafa ERDOĞAN, Ali ULUBAY

[130] Havaalanları Etrafında Emniyetli Sahaların Oluşturulması ve Sunulması
Ali ULUBAY, Mesud B.VAROL

[131] Nesne Tabanlı Sınıflandırma Tekniği İle Arazi Örtüsünün Belirlenmesi: QuickBird ve LANDSAT Örneği
Merve YILDIZ, Taşkın KAVZOĞLU

[135] Bizans Dönemine Ait Aydos Kalesinin Restorasyon Projesinin Hazırlanmasında Uzaktan Algılama, Lazer Tarama, Yersel Fotogrametri ve Gps Teknolojilerinin Kullanımı
Cengiz ERDOĞAN, Derya MAKTAV